Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Algemene voorwaarden

Als je bij coolplant iets koopt en/of een dienst afneemt, dan gelden de algemene voorwaarden zoals hieronder zijn weergegeven. We hebben de teksten zo leesbaar mogelijk geschreven, maar als je toch nog vragen dan horen wij dat graag!

 

Artikel 1 - Definities

coolplant: de leverancier en dienstverlener;
 
Koper: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een product besteld of koopt en/of een dienst afneemt bij coolplant (de wederpartij van coolplant).
 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen coolplant en koper. Koper en coolplant hebben een overeenkomst op het moment dat koper een order plaatst.


Artikel 2 - Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en/of iedere overeenkomst tussen coolplant en een koper waarop coolplant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van coolplant en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van coolplant.
 
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. coolplant en koper zullen dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen in brochures, prijslijsten, website(s), brieven en aankondigingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
De door coolplant gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. coolplant is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 
Levertijden in offertes van de coolplant zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is coolplant daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij coolplant anders aangeeft.
 
Een samengestelde prijsopgave verplicht coolplant niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

coolplant zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft coolplant het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan coolplant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan coolplant worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan coolplant zijn verstrekt, heeft coolplant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 
coolplant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat coolplant is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor coolplant kenbaar behoorde te zijn.
Koper vrijwaart coolplant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 

Artikel 5 - Levering

Levering geschiedt af magazijn van coolplant, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de koper geschiedt voor rekening en risico van coolplant en indien coolplant niet zelf vervoert, de vervoerder.
 
Indien de zaken worden bezorgd is coolplant gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.
 
Indien coolplant gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan coolplant ter beschikking heeft gesteld.
 
Indien coolplant een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
 
Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
 
coolplant behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet overeenkomstig de afgesproken betalingscondities heeft voldaan. coolplant is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.
 

Artikel 6 - Betaling

Verkoop geschiedt tegen contante betaling, creditcard, pinpas, iDdeal, per overschrijving, vooruit of bij aflevering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de factuur, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen de overeengekomen betalingstermijn na factuurdatum, op een door coolplant aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 
Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van coolplant op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 
Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten die coolplant in verband met de inning van haar vordering maakt, waarbij inbegrepen extra administratiekosten. De buiten Gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,-, exclusief omzetbelasting.
 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door coolplant geleverde zaken blijven eigendom van coolplant totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen.
 
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht coolplant zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 
Bij niet tijdige betaling van één of meerdere reeds vervallen facturen en indien de omstandigheden en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft coolplant het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
 

Artikel 8 - Garantie

coolplant garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de door coolplant geleverde producten dienen direct na constatering, of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan coolplant te worden gemeld.
 
Reclames als in het tweede lid bedoeld schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
 
In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft koper de keuze tussen kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde geleverde zaken, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de levering tegen een restitutie naar evenredigheid van door koper reeds betaald honorarium.
 

Artikel 9 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop coolplant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor coolplant niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van coolplant worden daaronder begrepen.
 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 5 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
Ingeval door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal coolplant dit de koper zo snel mogelijk per e-mail of telefoon bevestigen.
 
Als overmacht worden onder meer de navolgende omstandigheden beschouwd:
Te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveranciers;
Belemmerende maatregelen van overheidswege;
Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat;
 

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen coolplant en de koper is Nederlands recht van toepassing.
 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 11 - Vorderingsrechten

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van koper uit welke hoofde ook jegens coolplant in verband met het verrichten van werkzaamheden door coolplant in ieder geval na een half jaar na het moment waarop koper bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 

Artikel 12 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.